Malo e Lelei

Malo e Lelei

Fakatau ha Sopingi heni ki ho famili mo e kainga ki Tonga……..

Temau tokoniʻi ko e ʻi he vave taha pea mo pau foki…….


KO E FOUNGA SOPINGI ʻENI ʻI HE ʻEMAU PEESI SIO KI HE VITOO ʻI LALO

Kataki kuo mau ‘osi foki ‘o fakahoko fatongia hili ‘a e motuhia ‘a e line INTERNET ‘i Tonga ni…… teke malava ‘o ORDER mai ho’o sopingi ‘i he taimi ni…… Malo MALO ‘AUPITO….